Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Số: 08 /QĐ - UBND Quyết định 20/03/2019
2 Số: 09 / QĐ - UBND QUYẾT ĐỊNH 20/03/2019
3 Số: 14 /QĐ-UBND Quyết định 09/04/2019
4 01/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2018 22/01/2018
5 15/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 11/07/2017
6 30/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình thể thao" năm 2018 08/11/2018
7 29 /Q§-UBND Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2018 08/11/2018
8 05/QĐ-ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo 10/05/2018