Văn bản chỉ đạo, điều hành

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn nghiệm thu - Đánh giá kết quả xây dựng Khu dân cư mẫu năm 2018
Ngày đăng: (10-11-2018)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn nghiệm thu - Đánh giá kết quả xây dựng Khu dân cư mẫu năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo
Ngày đăng: (10-06-2018)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018
Ngày đăng: (19-01-2018)

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 158/2007/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018
Ngày đăng: (02-01-2018)

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 158/2007/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018

Tên văn bản ...
Ngày đăng: (14-06-2017)

Văn bản chỉ đạo về .....