26-11-2018 - 08:47

Tổng hợp quy định về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Tổng hợp quy định về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/11/2018 Bộ Nội vụ ban hành Văn bản 01/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho mọi người dễ dàng tra cứu và tìm hiểu về vấn đề này.