13-11-2018 - 14:02

Tiêu chuẩn của gia đình văn hóa?

Tiêu chuẩn của gia đình văn hóa?

Trong gia đình có thành viên không nộp thuế, bị đi tù, tham gia tụ tập gây mất trật tự... sẽ không được chọn.