22-05-2018 - 09:33

Thông tư 07/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cách tính điểm 5 tiêu chí 18.5