15-06-2018 - 21:47

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC THỌ               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ XÃ TÂN HƯƠNG

                       *                                   Tân Hương, ngày 11 tháng 6  năm 2018

   Số: 05 /QĐ-ĐU

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng

nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

 

        - Căn cứ Quy định số 235- QĐ/HU, ngày 01/8/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ.

  -  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Hương.

          Để lãnh đạo, chỉ đạo các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Hương năm 2017 và những năm tiếp theo.

             

                       BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách thực hiện 3 tiêu chí đã đăng ký trong năm 2017, hoàn thành hồ sơ, các hạng mục còn thiếu của 14 tiêu chí đã đạt và triển khai Kế hoạch xây dựng những tiêu chí xây dựng NTM còn lại của xã Tân Hương.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hoá - Bí thư Đảng uỷ- CT HĐND xã - Trưởng ban chí đạo xây dựng nông thôn mới xã phụ trách chung.

          1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch gồm các đồng chí:

           1. Đ/c.Trân Minh Thiết          - Phó CN UBKT Đảng   -Trưởng tiểu ban

 2. Đ/c.Nguyễn Huy Vinh        -Địa chính xây dựng xã  -Phụ trách Hồ sơ

 3. Đ/c. Phùng Xuân Việt                  -Trưởng ban TC xã        -Thành viên.

 4. Đ/c.Phùng Xuân Trung      -Trưởng công an xã        -Thành viên

2.  Tiêu chí số 02 về giao thông gồm các đồng chí.

          1. Đ/c Trần Văn Lượng           -Chủ tịch UBND xã       -Trưởng tiểu ban.

2. Đ/c Nguyễn Huy Vinh                  -Địa chính xây dựng xã  -Phụ trách hồ sơ.

3. Đ/c Phùng Xuân Việt          -Trưởng ban tài chính xã         -Thành iên.

4. Đ/c Dương Ngọc Đại           -Chủ nhiệm HTX NN    -Thành viên.

          3. Tiêu chí số 3 Thủy lợi: gồm các đồng chí sau:

1.Đ/c Nguyễn Viết Hùng                   - CT hội ND                             -Trưởng tiểu ban.

2.Đ/c Nguyễn Quang Nhân     -NN-MT                         -Phụ trách Hồ sơ

3.Đ/c Nguyễn Gia Khương      -PCT UBND xã             -Thành viên.

4.Đ/c Nguyễn Huy Vinh                   -Địa chính- XD              -Thành viên

5. Đ/c Dương Ngọc Đại           -Chủ nhiệm HTXNN     -Thành viên.

4. Tiêu chí số 4 Điện gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Thế Kỳ             -Xã đội trưởng               -Trưởng tiểu ban.

                                                                                       Kiêm hồ sơ

2. Đ/c Nguyễn Huy Vinh                  -Địa chính-XD               -Thành viên.

3.Đ/c Phùng Xuân Trung                  -Trưởng công an xã        -Thành viên

4. Đ/c Nguyễn Phong Lưu       -Kế toán ngân sách xã   -Thành viên.

         5. Tiêu chí số 5 Trường học gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Dương Trí Hào              -Phó BT TT Đảng uỷ     -Trưởng tểu ban.

2. Đ/c Trần Thị Tuyết             -VP-UBND                    -Phụ trách hồ sơ.

3.Đ/c Nguyễn Thành Quân      -VH-TT                          -Thành viên

4. Đ/c Phan Đình Quyết          -Kế toán ngân sách xã   -Thành viên.

5. Đ/c Nguyễn T Hương Giang-H T Trường Mầm non  - Thành viên

6. Đ/c Hà Huy Bằng                -HT Trường Tiểu học     -Thành viên

6. Tiêu chí số 6 Cơ sỡ vật chất văn hóa gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Phùng Xuân Trung       -Trưởng công an xã        -Trưởng tểu ban

2. Đ/c  Nguyễn Thành Quân    -Văn hóa - Thông tin     -Phụ trách hồ sơ.

3. Đ/c Phùng Xuân Việt          -Trưởng ban TC             -Thành viên.

4. Đ/c Nguyễn Huy Vinh - Địa chính- XD                     -Thành viên.

7. Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

1. Đ/c Nguyễn Gia Khương     -Phó CT UBND             -Trưởng tểu ban  

2. Đ/c Phùng Xuân Việt          -Trưởng ban TC             -Phụ trách hồ sơ

          3. Đ/c Nguyễn Huy Vinh                  -Địa chính xây dựng      -Thành viên

          4. Đ/c Nguyễn Viết Hùng                 -CT HND xã                  -Thành viên.

         5. Đ/c Lê Thị Lục                     -CT Hội phụ nữ             -Thành viên.        

         8. Tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Trần Quốc Huy             -Bí thư Đoàn xã             -Trưởng tểu ban  

          2. Đ/c Nguyễn Thành Quân    -VH-TT                          -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Trần Thị Tuyết             -VP-UBND                    -Thành viên

4. Đ/c Dương Chí Cương                   -CT UBMTTQxã           -Thành viên

          5. Đ/c Lê Thị Lục                    -CT Hội Phụ nữ             -Thành viên.

9. Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Thế Kỳ             -Xã đội trưởng               -Trưởng tểu ban  

2. Đ/c Phan Văn Thuận           -LĐ-TBXH                    -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Nguyễn Quang Nhung  -CT Hội CCB xã            -Thành viên

          4. Đ/c Lê Thị Lục - CT Hội Phụ nữ                               -Thành viên.

10. Tiêu chí số 10 Thu nhập gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Lê Bá Thìn                    -PCT HĐND xã             -Trưởng tểu ban  

          2. Đ/c Trần Thị Tuyết             -Văn phòng UBND        -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Nguyễn Viết Hùng        -CT HND xã                  -Thành viên.

4. Đ/c Lê Thị Lục                     -CT Hội Phụ nữ  xã       -Thành Viên.

5. Đ/c Dương Ngọc Đại           -Chủ nhiệm HTXNN     -Thành viên.

6. Đ/c Nguyễn  Quang Nhung -CT Hội CCB xã            -Thành viên

          11. Tiêu chí số 11 Hộ nghèo gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Lê Bá Thìn                    -PCT HĐND xã             -Trưởng tểu ban  

2. Đ/c Phan Văn Thuận           -LĐ-TBXH                    -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Dương Chí Cương                   -CT UBMTTQ xã          -Thành viên

         4. Đ/c Phùng Xuân Hoá           -V/P nội vụ                    -Thành viên.

5. Đ/c Nguyễn Viết Hùng        -CT HND xã                  -Thành viên.

6. Đ/c Lê Thị Lục                     -CT Hội phụ nữ xã                  -Thành viên.        

 

12. Tiêu chí số 12 Lao động có việc làm gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Trân Minh Thiết           -Phó CN UBKT Đảng ủy        -Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Phan Văn Thuận           -LĐ – TBXH  xã            -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Nguyễn Viết Hùng        -CT Hội Nông dân xã    -Thành viên

4. Đ/c Phùng Xuân Việt          -Trưởng banTC              -Thành viên.

5. Đ/c Dương Ngọc Đại           -CN HTX NN xã           -Thành viên.

13.  Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Gia Khương     -Phó CT UBND xã                  -Trưởng tểu ban  

2. Đ/c Nguyễn Phong Lưu       -Kế toán tưởng               - Phụ trách Hồ sơ

          3. Đ/c Nguyễn Quang Nhân    -NN-MT                         - Thành viên.

 4. Đ/c Nguyễn Viết Hùng       -CT Hội Nông dân xã    -Thành viên.

 5. Đ/c Lê Thị Lục                    -CT Hội Phụ nữ xã                  -Thành viên.

 6.Đ/C Nguyễn Quang Nhung -CT Hội CCB xã            -Thành viên.

          7. Đ/c Trần Quốc Huy            -Bí thư Đoàn xã             -Thành viên.

          8.Đ/c Dương Ngọc Đại            - CNHTX NN                - Thành viên

          14. Tiêu chí số 14 Giáo dục và đào tạo gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Viết Hùng        -CT Hội Nông dân                   -Trưởng tểu ban  

          2. Đ/c Phan Văn Thuận          -LĐ-TBXH                    -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Nguyễn T Hương Giang          -H TTrường Mầm non   -Thành viên

4. Đ/c Hà Huy Bằng                -HT Trường Tiểu học     -Thành viên

          5. Đ/c Nguyễn Thành Quân    -VH-TT                          -Thành viên                                               

15. Tiêu chí số 15 Y tế  gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Dương Chí Cương                   -CT UBMTTQ xã          -Trưởng tểu ban  

           2. Đ/c Phùng Xuân Việt                   -Trưởng ban TC             -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Tống Thanh Phương     -TT Y tế                         -Thành viên.

4. Đ/c Nguyễn Thành Quân     -VH-TT                          -Thành viên.

5. Đ/c Trần Quốc Huy             -Bí thư đoàn xã              -Thành viên.

          6. Đ/c Lê Thị Lục                    -CT Hội phụ nữ xã                  -Thành viên.

7. Đ/c Phùng Xuân Hoá          -Văn Phòng Nội vụ  xã  -Thành viên

          16. Tiêu chí số 16 Văn hóa gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Trần Quốc Huy             -BT Đoàn xã                  -Trưởng tểu ban

          2. Đ/c Nguyễn Thành Quân    -VH-TT                          -Phụ trách Hồ sơ

3. Đ/c Trân Minh Thiết           -Phó CN UBKT ĐU      -Thành viên.

4. Đ/c Phùng Xuân Trung       -Trưởng công an xã        -Thành viên.

5. Đ/c Lê Thị Nguyệt               -Tư pháp –HT               -Thành viên

17.Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Trần Văn Lượng           -Chủ tịch UBND xã       -Trưởng tiểu ban.

2. Đ/c Nguyễn Quang Nhân    -NN- MT xã                            -Phụ trách Hồ sơ

          3. Đ/c Nguyễn Huy Vinh                  -Địa chính –XD             Thành viên.

4. Đ/c Lê Thị Lục                     -CT Hội Phụ nữ xã                  -Thành viên.

5. Đ/c Nguyễn Quang Nhung  -CT Hội CCB xã            -Thành viên

          6. Đ/c Nguyễn Viết Hùng                 -CT hôi ND                    -Thành viên

         7. Đ/c Trần Quốc Huy             -Bí thư Đoàn TN            -Thành viên

          8. Đ/c Dương Chí Cương                  -CTMTTQ                     -Thành viên

18. Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Dương Trí Hào              -Phó Bí thư TT ĐU        -Trưởng tểu ban  

 2. Đ/c Phùng Xuân Hoá                   -Văn phòng Nội vụ        -Phụ trách Hồ sơ

           3. Đ/c Lê Bá Thìn                            -PCT HĐND xã             -ThànhViên.        

4. Đ/c Trần Thị Tuyết             -VP UBN                       -Thành Viên.

          5.  Đ/c Lê Thị Nguyệt              -Tư pháp-HT                 -Thành viên.

6. Đ/c Phan Văn Thuận           - LĐ TB xã hội              - Thành viên phụ trách hồ sơ 18.6

 

        19. Tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Phùng Xuân Trung       -Trưởng CA xã              -Trưởng tểu ban Kiêm Hồ sơ

          2. Đ/c Nguyễn Thế Kỳ            -Xã đội trưởng               -Thành viên.

          3. Đ/c Dương Trí Hiếu            -Phó Công an xã            -Thành viên.

4. Đ/c Hoàng Bá Quyết           -Xã đội phó                             -Thành viên.

5. Đ/c Lê Thị Nguyệt               -Tư pháp –HT               -Thành viên.

        20. Tiêu chí số 20 Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gồm các đồng chí sau:

          1. Đ/c Trần Văn Lượng           - CT UBND                             - Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Dương Chí Cương                   -CT MTTQ xã               -Phó tểu ban  

3.Đ/c Dương Trí Hào               - PBT ĐU                      -Thành viên

4.  Đ/c Phùng Xuân Hoá                   -VP Nội vụ                     -Phụ trách Hồ sơ

5. Đ/c Nguyễn Quang Nhung  -CT Hội CCB xã            -Thành viên.

          6. Đ/c Trần Quốc Huy            -Bí thư Đoàn xã             -Thành viên.

7. Đ/c Nguyễn Xuân Lâm        -PCT MTTQ xã             -Thành viên.

8. Đ/c Nguyễn Viết Hùng        -CT Hội Nông dân xã    -Thành  viên.

9. Đ/c Lê Bá Thìn                    -PCT HĐND xã             -Thành viên.

10. Đ/c Lê Thị Lục                            -CT Hội Phụ nữ xã                  -Thành viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới,

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các Đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

      Nơi nhận:                                                            T/M  BAN THƯỜNG VỤ

    - BCĐ NTM Huyện (B/c)                                                                       BÍ THƯ

    - Chủ tịch, các PCT, UBND Huyện (B/c)

    - Các thành viên ban QL xây dựng NTM xã.

    - Các đồng chí có tên trên.

    -  Bí thư, Thôn trưởng các thôn xóm

    - Lưu VP /ĐU./

.

                                                                                                                   Nguyễn Văn Hoá