01-11-2018 - 01:35

Quyết định thành lập Đoàn nghiệm thu, đánh giá xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo Nghị quyết số ,32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND Tỉnh

Quyết định thành lập Đoàn nghiệm thu, đánh giá xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo Nghị quyết số ,32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND Tỉnh