08-05-2017 - 00:00

Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Văn bản quy định về các tiêu chí xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng Nông thôn mới