18-10-2018 - 18:00

Quyết định

Quyết đình thành lập hội đồng thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đức Thọ