Nông thôn mới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 22/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 22/10/2018 và kế hoạch tuần tới

22-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 22/10/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 11 đến 18/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 11 đến 18/10/2018 và kế hoạch tuần tới

18-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 11 đến 18/10/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 04 đến 11/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 04 đến 11/10/2018 và kế hoạch tuần tới

11-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 04 đến 11/10/2018 và kế hoạch tuần tới
 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)

10-10-2018
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

04-10-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 20- 27 /9/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 20- 27 /9/2018 và kế hoạch tuần tới

27-09-2018
Kết quả xây dựng NTM từ ngày 20- 27 /9/2018 và kế hoạch tuần tới
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/2NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đổi mới. Nghị định 116/2018/2NĐ-CP ra đời được đánh giá là sẽ tạo ra bước đột phá trong đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/2NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đổi mới. Nghị định 116/2018/2NĐ-CP ra đời được đánh giá là sẽ tạo ra bước đột phá trong đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

20-09-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/2NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đổi mới. Nghị định 116/2018/2NĐ-CP ra đời được đánh giá là sẽ tạo ra bước đột phá...
CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ

CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ

14-09-2018
CÔNG ĐOÀN XÃ TÂN HƯƠNG LAO ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRỒNG HÀNG RÀO XANH KHU TRUNG TÂM XÃ
1 2 3 4 5 6 7 8