Nghị quyết

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01 /NQ - HĐND Nghị Quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 16/01/2020
2 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 16/01/2020
3 01/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2018 23/01/2018
4 15/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017
5 01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018 24/01/2018