29-11-2018 - 01:50

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP: Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP: Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước.