14-11-2018 - 10:00

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

Ngày 27/9/2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.