14-11-2018 - 09:59

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các Bộ.