Ngân sách

Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 5/2019

Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 5/2019

02-05-2019
Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 5/2019
Kế hoạch thu các loại quỹ trên địa ban xã

Kế hoạch thu các loại quỹ trên địa ban xã

24-01-2018
Kế hoạch thu các loại quỹ trên địa ban xã
dự toán chi ngân sách xã Tân Hương năm 2018

dự toán chi ngân sách xã Tân Hương năm 2018

24-01-2018
dự toán chi ngân sách xã Tân Hương năm 2018
dự toán thu ngân sách xã Tân Hương năm 2018

dự toán thu ngân sách xã Tân Hương năm 2018

24-01-2018
dự toán thu ngân sách xã Tân Hương năm 2018
1