04-10-2018 - 16:22

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Xà TÂN HƯƠNG                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                             

                                                                                                                    Tân Hương, ngày  04 tháng 10  năm 2018

BÁO CÁO TUẦN

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 27/9 đến 04/10/2018 và kế hoạch tuần tới

          * Kết quả thực hiện trong  tuần qua và kế hoạch tuần tới:

*Tiêu chí số 12: Đã triển khai rà soát từ ngày 31 tháng 8 cho các thôn;

*Tiêu chí số 14: Đã làm việc với các trường  THCS Lê Ninh, THPT Đức Thọ sau ngày 15/9 sẽ cung cấp hồ sơ;

Trường TH và Mầm Non  chưa;

* Tiêu chí số 8: Đã mở trang thông tin điện tử;

*Tiêu chí 18.6: Thiếu biên bản họp xét cho hộ nghèo vay vốn(hội nông dân);

* Đang làm 3 cổng chào thôn Tân Quang, Tân Lộc và Tân Nhân;

*Lập phương án dự toán hai khu dân cư kiểu mẫu thôn Tân Lộc và Tân Nhân;

*Công đoàn Làm mặt khu vui chơi người già và trẻ em;

Chỉ tiêu giao

Kết quả

Kế hoạch tuần tới

1. Đối với xã:

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công.

 

 

 

- Nhận Xi măng.

- Chỉ đạo đắp lề đường

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công.

 

2.Tiêu chí Giao thông:

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình đường giao thông trên địa bàn.

- Hoàn thiện hồ sơ

Tập kết vật liệu

 

- Tiếp tục đổ đất nội đồng;

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình đường giao thông trên địa bàn.

 

3.Tiêu chí Môi trường:

- Hoàn thiện hồ sơ;

- Bổ sung biểu 17.1; 17.2; 17.3

- Hoàn thiện hồ sơ;

4. Đối với thôn Tân Thành

    - Đổ đất đường nội đồng

- Cải tạo vườn tạp; Tổng dọn vệ sinh

Hoàn thiện khôn viên sân bóng đá mini trồng 20 cây xoài;

Trồng hàng rào xanh hộ Ông Tuyến; Lê Văn Liêm; Lữ Đức tổng 250 mét

 

 

- Đỗ đường NĐ và đường ngõ xóm

5. Đối với thôn Tân Quang

- Xóa vườn tạp;

- Trồng hàng rào xanh khu dân cư mẫu;

 

 

 

*Chăm sóc cây cảnh khuôn viên nhà văn hóa thôn;

*Tổng dọn vệ sinh;

*Trồng hàng rào xanh, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Thị Thu Hiền, lữ Thị Sữu, Nguyễn Xuân Tịnh tổng 300 mét;

 

-Tập kết vật liệu đổ đường giao thông;

 

6. Đối với thôn Tân Lộc

-  Đổ đất nội đồng;

- Giải phóng mặt bằng tuyến Phùng Xuân Hải đến Hoàng Diệu 100 mét;

 

 

Bổ sung cây cảnh khuôn viên nhà văn hóa thôn 7 cây xoài;

- Lắp đặt hệ thống nước tại nhà văn hóa;

- trồng bổ sung cây xanh tại nhà văn hóa thôn.

 

7. Đối với thôn Tân Nhân

- Đổ đất nội đồng;

- Chăm sóc hàng rào xanh;

 

*Làm mặt bằng, tuyến ngõ xóm Nguyễn Thắng – Nguyễn Anh 120 m; Nhà VH thôn -  Nguyễn Lộc 210 m; Ông Tuệ - Bà Thành 260 m; Múc mương thát nước thải khu dân cư mẫu 800 m và trồng hàng rào xanh;

- Hoàn thiện hàng rào sân bóng đá, tổng dọn vệ sinh, Tập kết vật liệu đỗ đường giao thông;

8. Đối với trạm y tế + Bưu điện.

 

- Tập trung dọn vệ sinh khuôn viên và xung quanh trạm.

- Chăm sóc vườn thuốc nam;

 

9. Đối với Hội Cựu chiến binh:

- Xóa vườn tạp.

- Tổng dọn vệ sinh

Xây dựng vườn mẫu

Xây dựng giàn lưới vườn  Lữ Đức Tài, Trần Xuân Lập thôn Tân Quang

10. Đối với Hội Nông dân:

 - Thành lập 1 tổ hợp tác, 1 mô hình lớn,

- Hướng dẫn các hộ làm vườn mẫu.

- Xóa vườn tạp;

 

Xây dựng vườn mẫu

- Khảo sát  thành lập 1 tổ hợp tác, 1 mô hình lớn,

- Hướng dẫn các hộ làm vườn mẫu.

- Xóa vườn tạp

11. Đối hội phụ nữ;

- Xây dựng 01 MH vừa về NN và 01 Mh nhỏ vê TTCN-DVTM

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 5 không 3 sạch cho các cụm dân cư, xây dựng vườn mẫu;

- Xóa vườn tạp

Tập huấn tuyên truyền  5 không ba sạch tại thôn Tân Quang

 

Hoàn chỉnh phương án sản xuất mô hình

 

12. Đối với đoàn:

- Thành lập 01 MH nhỏ về NN, và 01 THT

- Xóa vườn tạp

 

Xây dựng vườn mẫu

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng vườn mẫu;

- Khảo sát  thành lập 1 tổ hợp tác,

-Ươm cây cảnh.

13. Khu dân cư kiểu mẫu:.

- Xây dựng vươn mẫu,

- Phát quang đường trục thôn, ngõ xóm.

* Hoàn thiện hồ sơ

- Xây dựng phương án 2 khu dân cư mẫu thôn Tân Lộc và Tân Nhân;

 

14. T/c số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

- Khảo sát 3 của hàng tiện ích.

Làm biển hiệu 4/6 bảng, mở rộng diện tích 1 cửa hàng;

 

 

                                                                                                                                   TM. BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Hóa