01-11-2018 - 15:32

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà TÂN HƯƠNG                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                           Tân Hương, ngày  01  tháng 11  năm 2018

BÁO CÁO TUẦN

Kết quả xây dựng NTM từ ngày 24/10 đến 01/11/2018 và kế hoạch tuần tới

          * Kết quả thực hiện trong  tuần qua và kế hoạch tuần tới:

*Công đoàn Làm mặt khu vui chơi người già và trẻ em;

* Hoàn thành 22 hồ sơ vườn mẫu;

Chỉ tiêu giao

Kết quả

Kế hoạch tuần tới

1. Đối với xã:

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công.

 

 

 

- Chỉ đạo đắp lề đường

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công.

 

2.Tiêu chí Giao thông:

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình đường giao thông trên địa bàn.

- Hoàn thiện hồ sơ

Tập kết vật liệu; tuyến ngõ xóm đường liên xã giáp nội đồng hai 110 mét, Tuyến ngõ xóm 11(260 mét);

 

- Tiếp tục đổ đất nội đồng;

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình đường giao thông trên địa bàn.

 

3.Tiêu chí Môi trường:

- Hoàn thiện hồ sơ;

- Hoàn thiện hồ sơ;

- Hoàn thiện hồ sơ;

4. Đối với thôn Tân Thành

- Cải tạo vườn tạp; Tổng dọn vệ sinh

-Chi hội CCB xây bồn hoa tại khuôn viên nhà VH 150 mét;

-Đổ bê tông trong khuôn viên nhà VH;

-Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh;

-Treo pa nô áp phích;

* Chỉnh trang vườn hộ:

1. Võ Ái Long

2.Hoàng Thị Thủy

 

- Làm 60 mét đường bê tông nội đồng;

- làm 75 mét mương cứng;

- Phát quang và tổng dọn vệ sinh;

- Chỉnh trang vườn hộ;

5. Đối với thôn Tân Quang

- Xóa vườn tạp;

- Trồng hàng rào xanh khu dân cư mẫu;

 

 

- Làm mặt bằng lề đường 390 mét tuyến Trần Văn Đức đến hộ Hữu Lộc;

- Hoàn thành lề đường nội đồng;

+ Cải tạo vườn tạp:

1.Lê Hữu Thường,

2.Nguyễn Thanh Phúc,

+ Trồng hàng rào xanh:

1.Nguyễn Văn Thành  75 m

2.Trần Vĩnh Hà 45 m;

3.Nguyễn Thị Thái 70 m;

4.Dương Trí Hào 40 m;

5.Trần Văn Việt;

6.Nguyễn Thị Linh;

7.Trần Xuân Lập;

8.Nguyễn Văn Trương;

9.Nguyễn  Văn Nghệ;

10. Trần Văn Đức;

11.Nguyễn Hữu Lộc

 

 

-Hoàn thành nhà xe;

-Đổ 390 mét lề đường;

-Cải tạo vườn hộ và trồng hàng rào xanh;

 

 

6. Đối với thôn Tân Lộc

- Cải tạo vườn tạp;

-Trồng hàng rào xanh;

 

 

-Chăm sóc và bu cây xanh;

-Trồng hàng rào xanh tại nhà văn hóa thôn  40 mét;

 

- Lắp đặt hệ thống nước tại nhà văn hóa;

-Làm mương cứng;

- Cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh;

 

7. Đối với thôn Tân Nhân

- Đổ đường bê tông

- Chăm sóc hàng rào xanh;

-Cải tạo vườn tạp;

 

- Đổ xong tuyến đường Nguyễn Thắng đến Nguyễn Anh 110 mét;

- Treo Pa nô áp phích 20 cái

-Tỏng dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh;

-Đo diện tích tuyến đường liên xã để gải tỏa 51 hộ;

-  Đổ tuyến đường  số 10 từ Hội quán thôn đến hộ Nguyễn Lộc  210 mét;

-Hoàn thành khuôn viên nhà văn hóa thôn;

-Chỉnh trang 3 vườn hộ; 1.Phùng Xuân Hợi;

                                       2.Phùng Xuân Túc;

                                        3.Nguyễn Thị Cảnh

8. Đối với trạm y tế + Bưu điện.

 

- Tập trung dọn vệ sinh khuôn viên và xung quanh trạm.

- Chăm sóc vườn thuốc nam;

 

9. Đối với Hội Cựu chiến binh:

- Xóa vườn tạp.

- Tổng dọn vệ sinh

Hoàn thành hồ sơ vườn mẫu;

-Phối hợp chỉnh trang hàng rào xanh, cải tạo vườn tạp;

10. Đối với Hội Nông dân:

 - Thành lập 1 tổ hợp tác, 1 mô hình lớn,

- Hướng dẫn các hộ làm vườn mẫu.

- Xóa vườn tạp;

Hoàn thành hồ sơ vườn mẫu;

- Khảo sát  thành lập 1 tổ hợp tác, 1 mô hình lớn,

- Xóa vườn tạp

11. Đối hội phụ nữ;

- Xây dựng 01 MH vừa về NN và 01 Mh nhỏ vê TTCN-DVTM

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 5 không 3 sạch cho các cụm dân cư, xây dựng vườn mẫu;

- Xóa vườn tạp

-Hoàn thành hồ sơ vườn mẫu;

-Thành lập mới 01 mô hình nhỏ tổng hợp: Nguyễn Thị Diệu,thôn Tân Thành;

+ Thực hiện 5 không 3 sạch;

- Thôn Tân Thành:

1.Nguyễn Bá Thân;

2.Nguyễn Đình Lộc;

3.Bùi Dũng;

4.Nguyễn Thị Hải;

5.Nguyễn Thị Nga;

6.Dương Ngọc Quảng;

-Thôn Tân Quang:

1.Nguyễn Thị Bình;

2.Lê Thị Hoa;

3.Lữ Thị Đông;

- Thôn Tân Nhân:

1.Nguyễn Thị Cầm;

2.Phan Thị Oanh;

3.Nguyễn Thị Giáo;

 

Hoàn chỉnh phương án sản xuất mô hình

 

12. Đối với đoàn:

- Thành lập 01 MH nhỏ về NN, và 01 THT

- Xóa vườn tạp

 

Hoàn thành hồ sơ vườn mẫu;

 

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng vườn mẫu;

- Khảo sát  thành lập 1 tổ hợp tác,

-Ươm cây cảnh.

13. Khu dân cư kiểu mẫu:.

- Xây dựng vươn mẫu,

- Phát quang đường trục thôn, ngõ xóm.

* Hoàn thiện hồ sơ

- Hoàn thiện hồ sơ;

 

                                                                                                                                   TM. BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Hóa