21-01-2019 - 07:05

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tân Hương năm 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tân Hương năm 2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:     /KH-UBND-VH

               Đức Thọ, ngày     tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tân Hương năm 2019

 

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019;Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tất cả cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở Trung tâm dịch vụ hành chính công tại huyện và các hệ thống văn phòng một cửa tại cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác CCHC; phát  hiện, phản ảnh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2019 của tỉnh, huyện, xã.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2019; đồng thời,phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; Kết hợp công tác tuyên truyền CCHC và lồng ghép với quán triệt, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Trang thông tin điện tử xã mở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn.

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; Trang thông tin điện tử của UBND xã đăng tải 100% bộ TTHC phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.

- Truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã.

- Điểm giao dịch một cửa của cơ quan, thực hiện công khai hướng dẫn TTHC theo quy định; điểm BĐVHX có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ nhân dân đọc, tra cứu.

- Cải thiện tối đa khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài liệu, thông tin, các quy định pháp luật và chủ trương của Trung ương, của tỉnh; hệ thống thông tin về quy hoạch và tài liệu pháp lý; thông tin về ngân sách thuộc diện công khai; cơ hội phản biện, đề xuất, kiến nghị các chính sách, pháp luật, quy định của Trung ương, của tỉnh.

- Bảo đảm 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã có cơ hội được tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với cơ quan nhà nước trên Trang thông tin điện tử xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; y tế; bảo hiểm...

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các đề án, dự án cải cách của UBND.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

e) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của huyện, của địa phương.

f) Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính tỉnh, của huyện và  các địa phương, đơn vị.

g) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Truyền thanh xã; Trang thông tin điện tử của xã.

b) Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo viên.

e) Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của địa phương.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

(Có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ

Sử dụng trong nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2019 của huyên, xã theo phân cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các ban, ngành của UBND xã, chủ động triển khai các nội dung được phân công theo Kế hoạch này, đồng thời lưu ý triển khai các nội dung sau:

1. Ban Văn hoá: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch ở các cơ quan, đơn vị, địa phương theo nội dung được phân công; định kỳ 6 tháng/lần tổng hợp báo cáo về UBND huyện qua phòng Văn hóa.

2. Văn phòng Nội vụ: Phối hợp với Ban Văn hoá phổ biến, quán triệt kế hoạch CCHC năm 2019; Định kỳ cung cấp các thông tin, nội dung đã thực hiện về CCHC cho Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Ban biên tập phát thanh xã, phục vụ công tác tuyên truyền; hàng tháng cung cấp nội dung thông tin để báo cáo lên phòng Văn hoá - Thông tin chỉ đạo triển khai tuyên truyền

3. Công chức Tư pháp: Chủ trì phối hợp với Văn phòng Nội vụ, Ban Văn hóa - Thông tin lồng ghép các nội dung tuyên truyền của Kế hoạch này với các hoạt động của truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của xã, ngành và tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

4. Ban Tài chính: Chủ trì, phối hợp với  Văn Phòng Nội vụ, Ban Văn hóa thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn xã.

5. Bưu điện xã: Phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tuyên truyền về CCHC; phục vụ nhân dân đọc, tra cứu tài liệu hướng dẫn thủ tục hành chính.

6. Ban biên tập trang TTĐT xã, đài phát thanh: Tuyên truyền Kế hoạch cải cách hành chính; mở chuyên mục cập nhật tin tức về cải cách hành chính trên Trang TTĐT; Hoàn thiện và cập nhật thường xuyên các thông tin, quy định, quy trình về các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã, tổng hợp báo cáo về Phòng Văn hóa - Thông tin hàng tháng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở các nội dung kế hoạch, kết hợp với nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đưa vào kế hoạch chỉ đạo hệ thống mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tích cực tham gia tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019. Đảng ủy đưa các nội dung tuyên truyền về CCHC vào phổ biến tại Hội nghị học tập Nghị quyết;

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC xã Tân Hương năm 2019; yêu cầu các Ban, ngành, Đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền CCHC hàng tháng về Ban văn hóa xã để tổng hợp báo cáo lên  UBND huyện (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) để chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Phòng VH-TT (B/c);

- BTV Đảng ủy (B/c);

- TTHĐND (B/c);

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Công chức VP nội vụ; Tư Pháp; Tài chính

- Ban biên tập Trang TTĐT xã;

- Lưu: VP UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Lượng