02-11-2018 - 02:42

KẾ HOẠCH Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông

KẾ HOẠCH Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ TÂN HƯƠNG                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  20/ KH - UBND                                                                           Tân hương, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông

Thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ  xã Tân Hương đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018.

Căn cứ vào khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã được ủy ban nhân  dân huyện thẩm định .Căn cứ vào biên bản kiểm tra ngày 30 tháng 10 năm 2018 ủy ban nhân dân  xã xây dựng  kế hoạch  Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông cụ thể như sau:

Thôn Tân Thành: Nội dung cần thực  hiện:

- Đường liên thôn:

+ Tuyến TX 08(Khe trét) – Doãn Hân đoạn thuộc địa bàn thôn Tân Thành, huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường sạch sẻ , khơi thông cống rãnh thoát nước.

+ Tuyến Hoàng Huy - Thị Sen khi đơn vị thi công hoàn thiện xong tiến hành huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

+ Tuyến TX 08 – Hữu Thọ huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường sạch sẻ , khơi thông cống rãnh thoát nước.

- Đường ngõ xóm:

+ Tuyến Ông Hà – Ông Hưng huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường sạch sẻ , khơi thông cống rãnh thoát nước.

+ Tuyến Ông Quảng – Ông Điền Mở rộng nền đường ra mỗi  bên 0,5 m đắp bổ sung lề đường đồng thời  huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường sạch sẻ , khơi thông cống rãnh thoát nước.

- Đường nội đồng:

+ Tuyến  từ Đường nhựa – Đập ác dưới huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

+ Tuyến  từ đường nhựa – Xóm rú huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

 

Thôn Tân Quang: Nội dung cần thực  hiện:

- Đường liên thôn:

+ Tuyến TX 08(Khe trét) – Doãn Hân đoạn qua địa bàn thôn Tân Quang huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường, khơi thông cống rãnh thoát nước.

+ Tuyến Ông Đại – Ông Bình huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , Chăm sóc cây xanh trên toàn tuyến, khơi thông cống rãnh thoát nước.

- Đường ngõ xóm:

+ Tuyến Trần Việt  – Trần Hoàn  Gải tỏa cây cối, Mở rộng nền đường đảm bảo có chiều rộng nền đường 5 m đồng thời thường huy động nhân dân vệ sinh mặt đường ,  khơi thông cống rãnh thoát nước.

+ Tuyến Xuân Hồng  – Trần Hồng  Mở rộng nền đường ra mỗi  bên 1,0 m đồng thời di cột mốc đã chôn trên toàn tuyến đồng thời thường huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường, khơi thông cống rãnh thoát nước.

- Đường nội đồng:

+ Tuyến  từ Đập  Quan  – Khe Dơi huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

Thôn Tân Lộc: Nội dung cần thực  hiện:

- Đường liên xã:

Đoạn qua địa bàn thôn  khi được bàn giao mặt bằng cùng UBND xã tuyên truyên nhân để giải phóng mặt bằng để thi công công trình theo đúng tiến độ, khi công trình hoàn thiện phải tổ chức lực lượng  trồng cây xanh theo yêu cầu của công trình và thường xuyên phát quang cây cối  đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

Trên địa bàn thôn Tân Lộc gồm có : Đường Lâm - An – Tân Hương,

- Đường liên thôn:

+ Tuyến Khe Cấy  – Lê Thìn huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

+ Tuyến Hoàng Loan – Ông Kiệm Mở  rộng nền 290 còn lại để dảm bảo nền đường rộng 5 m  phối hợp với thôn Tân Nhân huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối  đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

- Đường ngõ xóm:

+ Tuyến Lê Hòa – Nguyễn Thanh  gải tỏa cây cối Mở rộng nền đường ra mỗi  bên 1,0 m đồng thời thường huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối hai bên lề đường, khơi thông cống rãnh thoát nước.

+ Tuyến Lê Quảng   – Nguyễn Trung  khi đơn vị thi công đắp xong lề tiến hành huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối  đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

+ Tuyến Ông Lài  – Ông Chỉnh   huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối, di dời hàng rào hai bê lề đường mà các hộ đã trồng, lấn chiếm đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

+ Theo yêu cầu của sở giao thông tăng thêm tuyến ngõ  xóm Ông Quỳnh – Ông Quyền.

- Đường nội đồng:

+ Tuyến  từ Trần Bé - Đập  Quan huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

+ Tuyến  từ Hội Quán – Đồi huy động nhân dân vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ.

Thôn Tân Nhân:

- Đường liên xã:

Khẩn trương tổ chức họp dân để giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.

- Đường liên thôn:

+ Tuyến Nguyễn Bé  – Lê Nam huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , Chăm sóc cây xanh trên toàn tuyến di dời hàng rào hai bê lề đường mà các hộ đã trồng, lấn chiếm đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

- Đường ngõ xóm:

+ Tuyến Phùng Hợi – Ông Quang Bổ sung lề đường các đoạn đã bị mưa lói lỡ , huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối  đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

+ Tuyến Hồ Trung – Bà Vân giải tỏa cây ,cỏ đã trồng lấn chiểm trên nền đường hành huy động nhân dân vệ sinh mặt đường , phát quang cây cối  đảm bảo hành lang an toàn giao thông, khơi thông cống rãnh.

+ Tuyến Hội quán – Ông Lộc Bổ sung các đoạn nền đường có chiều rộng chưa đạt 5 m . các đoạn đã bị xuống cấp sau khi đổ xong khẩn trương đắp và hoàn thiện lề, phát quang cây cối hai bên lề đường, khơi thông cống rãnh thoát nước.

+ Tuyến Ông Tuệ - Bà Thành khẩn trương đắp lề và vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ

+ Theo yêu cầu của Sở giao thông tuyến đường từ Đường nhựa đến ông Lương Ngọc Thắng phải giải tỏa mở rộng nền đường đảm bảo có chiều rộng 5m.

- Đường nội đồng:

+ Tuyến  từ Cống Ông Vị  – Hoàng Thắng vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ đặc biệt là nhánh đường lên ông thưởng .

 + Tuyến  từ Đào Bình – Vùng Hòa  vệ sinh mặt đường thật sạch sẻ  .

Trên đây là những nội dung cơ bản của tiêu chí giao thông  mà Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã , ủy ban nhân dân  xã yêu cầu cấp ủy phụ trách thôn, cấp ủy thôn xóm  bố trí thời gian hợp lý để thực hiện nghiêm túc đảm bảo thời gian, nếu có công việc phát  sinh ủy ban nhân dân xã sẻ trực tiếp điều chỉnh  và chỉ đạo.

Người lập kế hoạch                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

 

     Nguyễn Huy Vinh                                             Trần Văn Lượng