24-01-2018 - 20:50

Kế hoạch thu các loại quỹ trên địa ban xã

Kế hoạch thu các loại quỹ trên địa ban xã

UBND XÃ TÂN HƯƠNG   Biểu số 112/CK TC-NSNN
             
KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
          Đơn vị: 1000 đồng  
NỘI DUNG ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 2019
(năm hiện hành)
THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ 36,260 29,314 6,946 36,800 36,800  
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách             
 - Quỹ PCTT 12,780 11,280   13,000 13,000  
 - Quỹ ANQP 9,760 9,760   9,800 9,800  
 - Quỹ Đền ơn 6,860 3,550   7,000 7,000  
 - Quỹ trẻ thơ 6,860 4,724   7,000 7,000  
2. Các hoạt động sự nghiệp            
+ Chợ            
+ Bến bãi            
           
+ …            
           
             
             
BAN TÀI CHÍNH XÃ       CHỦ TỊCH UBND XÃ
             
             
             
        Trần Văn Lượng