19-07-2017 - 09:42

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tân Hương một diện mạo mới

Hợp tác xã Nông nghiêp xã Tân Hương tổ chức hội nghị chuyển đổi theo luật hợp tác xã kiểu mới năm 2012

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, sáng ngày 19/7 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tân Hương tổ chức hội nghị chuyển đổi theo luật hợp tác xã (HTX) NĂM 2012.

Với 75 đại biểu đại diện cho xã viên của bốn thôn và thời gian làm việc trong một buổi, hội nghị đã được nghe các báo cáo về tình hình hoạt động của HTX theo luật năm 2012, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 4 năm từ năm 2013-2017 của HTX Nông nghiệp. Báo cáo tài chính của HTX, báo cáo kiểm điểm của Ban quản trị, Ban kiêm soát, phương án sát xuất kinh doanh và tài chính HTX năm 2017-2022, thông qua điều lệ HTX. Hội nghị đã thống nhất cao với các báo cáo được đưa ra. Qua đó thảo luận nhằm đưa ra phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn

Các đại biểu đã nhất trí thông qua đề án nhân sự mà đại hội nêu ra, với một chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, một phó Giám đốc kiêm công tác khuyến nông và các thành viên Ban kiểm soát, thành viên giúp việc.

Với việc chuyển đổi HTX theo luật năm 2012 HTX Nông nghiệp Tân Hương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhăm phục vụ tốt nhất cho các xã viên tham gia. Góp phần xây dựng Nông thôn mới cho xã nhà./.

                                                                                                                                                                                                 Thành Quân