24-01-2018 - 20:44

dự toán thu ngân sách xã Tân Hương năm 2018

dự toán thu ngân sách xã Tân Hương năm 2018

UBND XÃ TÂN HƯƠNG     Biểu số 104/CK TC-NSNN
               
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
          Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018 (năm hiện hành) DỰ TOÁN NĂM 2019 SO SÁNH (%)
THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
  TỔNG THU   3,726,000   3,938,500    
I Các khoản thu 100%    85,000   90,500    
  Phí, lệ phí   4,000   4,500    
  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác   46,000   46,000    
  Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp            
  Thu phạt, tịch thu khác theo quy định            
  Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định            
  Đóng góp của nhân dân theo quy định            
  Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân            
  Thu khác   35,000   40,000    
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)   41,000   48,000    
1 Các khoản thu phân chia            
  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp            
  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình            
  - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh   4,000   5,000    
  - Lệ phí trước bạ nhà, đất   2,000   2,000    
   - Thu thuê đất   10,000   10,000    
   - Thu ngoài quốc doanh hộ cá thể   5,000   6,000    
   - Thu ngoài QD HTX   20,000   25,000    
               
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định            
  -            
III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)            
IV Thu chuyển nguồn            
V Thu kết dư ngân sách năm trước            
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   3,600,000   3,800,000    
  - Thu bổ sung cân đối   3,600,000   3,800,000    
  - Thu bổ sung có mục tiêu            
               
  BAN TÀI CHÍNH XÃ   CHỦ TỊCH UBND XÃ
               
               
               
      Trần Văn Lượng