24-01-2018 - 20:46

dự toán chi ngân sách xã Tân Hương năm 2018

dự toán chi ngân sách xã Tân Hương năm 2018

UBND XÃ TÂN HƯƠNG         Biểu số 105/CK TC-NSNN
                     
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
              Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2018 (năm hiện hành) DỰ TOÁN NĂM 2019 SO SÁNH (%)
TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN
A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
  TỔNG CHI 3,726,000   3,726,000 4,075,000   4,075,000 109.37   109.3666
  Trong đó      0     0      
1 Chi giáo dục 7,200   7,200 10,000   10,000 138.89   138.8889
2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ     0     0      
3 Chi y tế     0 20,000   20,000      
4 Chi văn hóa, thông tin 30,000   30,000 50,000   50,000 166.67   166.6667
5 Chi phát thanh, truyền thanh     0 5,000   5,000      
6 Chi thể dục thể thao 30,000   30,000 40,000   40,000 133.33   133.3333
7 Chi bảo vệ môi trường     0 10,000   10,000      
8 Chi các hoạt động kinh tế 160,000   160,000 200,000   200,000 125   125
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể  3,288,800   3,288,800 3,500,000   3,500,000 106.42   106.4218
10 Chi cho công tác xã hội 50,000   50,000 60,000   60,000 120   120
11 Chi khác 160,000   160,000 180,000   180,000 112.5   112.5
12 Dự phòng ngân sách 60,000     80,000          
                     
  BAN TÀI CHÍNH XÃ         CHỦ TỊCH UBND XÃ    
                     
                     
                     
            Trần Văn Lượng