Chính sách NTM

Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp

Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp

06-11-2018
Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp
Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

03-11-2018
Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ
Quyết định ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triẻn kinh tế vườn hộ giai đoan 2018 - 2020

Quyết định ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triẻn kinh tế vườn hộ giai đoan 2018 - 2020

02-11-2018
Quyết định ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triẻn kinh tế vườn hộ giai đoan 2018 - 2020
 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)

10-10-2018
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/2NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đổi mới. Nghị định 116/2018/2NĐ-CP ra đời được đánh giá là sẽ tạo ra bước đột phá trong đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/2NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đổi mới. Nghị định 116/2018/2NĐ-CP ra đời được đánh giá là sẽ tạo ra bước đột phá trong đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

20-09-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/2NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đổi mới. Nghị định 116/2018/2NĐ-CP ra đời được đánh giá là sẽ tạo ra bước đột phá...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

20-08-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
 Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

16-07-2018
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
HÀ TĨNH PHÂN BỔ 50 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HÀ TĨNH PHÂN BỔ 50 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

15-03-2018
HÀ TĨNH PHÂN BỔ 50 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1 2