Quy hoạch, kế hoạch

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2016-2020) CỦA XÃ TÂN HƯƠNG

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2016-2020) CỦA XÃ TÂN HƯƠNG

12-02-2019
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN (2016-2020) CỦA XÃ TÂN HƯƠNG
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tân Hương năm 2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tân Hương năm 2019

21-01-2019
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tân Hương năm 2019
KẾ HOẠCH Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông

KẾ HOẠCH Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông

02-11-2018
KẾ HOẠCH Thực hiện tiêu chí chí số 2 về giao thông
 KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  CÁC TIÊU CHÍ  NTM XÃ TÂN HƯƠNG NĂM 2018

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NTM XÃ TÂN HƯƠNG NĂM 2018

25-03-2018
KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NTM XÃ TÂN HƯƠNG NĂM 2018
Khung kế hoạch hoàn thành về đích tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thôn tin truyền thông và tiêu chí văn hóa năm 2018

Khung kế hoạch hoàn thành về đích tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thôn tin truyền thông và tiêu chí văn hóa năm 2018

04-03-2018
Khung kế hoạch hoàn thành về đích tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông và tiêu chí văn hóa năm 2018
Kế hoạch tổ chức 50 năm ngày thành lập xã Tân Hương

Kế hoạch tổ chức 50 năm ngày thành lập xã Tân Hương

20-10-2017
Kế hoạch tổ chức 50 năm ngày thành lập xã Tân Hương
1