Chỉ đạo, điều hành

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 và những năm tiếp theo
Ngày đăng: (01-01-1970)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 và những năm tiếp theo

Quyết định kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM xã
Ngày đăng: (02-03-2020)

Quyết định kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM xã

Quyết định Kiện toàn BCĐ xây dựng NTM
Ngày đăng: (01-01-1970)

Quyết định Kiện toàn BCĐ xây dựng NTM xã

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020
Ngày đăng: (15-03-2020)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020
Ngày đăng: (13-03-2020)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020
Ngày đăng: (01-01-1970)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020
Ngày đăng: (15-03-2020)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2020

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải bóng chuyền nam thanh niên mừng Đảng, mừng xuân
Ngày đăng: (30-01-2020)

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải bóng chuyền nam thanh niên mừng Đảng, mừng xuân