Chỉ đạo, điều hành

Quyết đinh về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng Nông thôn mới năm 2018
Ngày đăng: (10-11-2018)

Quyết đinh về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng Nông thôn mới năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn nghiệm thu - Đánh giá kết quả xây dựng Khu dân cư mẫu năm 2018
Ngày đăng: (10-11-2018)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn nghiệm thu - Đánh giá kết quả xây dựng Khu dân cư mẫu năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo
Ngày đăng: (10-06-2018)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

THÔNG BÁO Về việc tập huấn sản xuất nông nghiệp
Ngày đăng: (18-04-2018)

THÔNG BÁO Về việc tập huấn sản xuất nông nghiệp

THÔNG BÁO Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh vụ Xuân năm 2018
Ngày đăng: (16-04-2018)

THÔNG BÁO Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh vụ Xuân năm 2018

CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh vụ Xuân năm 2018
Ngày đăng: (10-04-2018)

CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh vụ Xuân năm 2018

Quyết định về việc khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tieu biểu năm 2018
Ngày đăng: (08-11-2018)

Quyết định về việc khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tieu biểu năm 2018

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018
Ngày đăng: (19-01-2018)

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018