Chỉ đạo của Ban NTM

Quyết định giao chỉ tiêu nông thôn mới cho đoàn thể

Quyết định giao chỉ tiêu nông thôn mới cho đoàn thể

17-03-2020
Quyết định giao chỉ tiêu nông thôn mới cho đoàn thể
Quyết định giao chỉ tiêu nông thôn mới cho đoàn thể

Quyết định giao chỉ tiêu nông thôn mới cho đoàn thể

17-03-2020
Quyết định giao chỉ tiêu nông thôn mới cho đoàn thể
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2017-2020

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2017-2020

11-09-2018
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2017-2020
Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8

Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8

20-08-2018
Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng  nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo

15-06-2018
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo
Quyết định ban hành bộ tiêu chí 05 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định ban hành bộ tiêu chí 05 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16-05-2018
Quyết định ban hành bộ tiêu chí 05 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

15-11-2017
GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

06-05-2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1 2