15-11-2018 - 08:29

Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

Các xã Tân Hương và Đức Quang quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

Dân số ít, địa hình có tính đặc thù, nhưng chất lượng xây dựng nông thôn mới theo chuẩn mới đòi hỏi cao hơn nhưng các xã Tân Hương và Đức Quang đã nổ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.