23-12-2018 - 06:51

Các chỉ tiêu KT – XH chủ yếu của năm 2019

Các chỉ tiêu KT – XH chủ yếu của năm 2019

Tại kỳ họp thứ VI, HĐND huyện đã thông qua các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2019