03-11-2018 - 08:15

Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ vừa ban hành Quyết định số 5360 ngày 30 tháng 10 năm 2018 về chính sách khuyến khích thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018-2020.